Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

GDPR

Integritetspolicy Piteå Science Park AB och Studio Acusticum

Genom att lämna dina uppgifter till oss i samband med beställningar/offerter samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen studioacusticum.com samt våra produkter och tjänster.

 Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen studioacusticum.com samt våra produkter och/eller tjänster.

 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 Personuppgiftsansvarig

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  med organisationsnummer 556099-9376 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

 

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum. I sådant fall kommer Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

 

Avtal  

Köper du produkter och/eller tjänster från Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

 

Rättslig förpliktelse      

Vissa lagar eller regler gör att Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

 

 Intresseavvägning

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  ser ett intresse för dig att få marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på www.studioacusticum.com, www.ticketmaster.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

 

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

 

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

 

Varför vi bevarar personuppgifter

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Piteå Science Park AB produkter och tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

 

 

 

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

 

Delning av personuppgifter till tredje part

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

 

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Vi överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp, Apsis i USA för e-postutskick.

 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

 

 Skydd av personuppgifter

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

 

De anställda hos Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  är skyldiga att följa Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum som personuppgiftsbiträde

 Det kan uppstå tillfällen där Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

 

I dessa fall behandlar Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum personuppgifter enligt de instruktioner Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

  

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

 Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum  förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

 

Kontaktinformation

Piteå Science Park AB/ Studio Acusticum ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras till info@piteasciencepark.seeller Piteå Science Park AB, Acusticum 4, 941 34 Piteå. Kontaktperson för Integritetsfrågor är VD Helena Karlberg.

 

 

Ändrad 2018-05-24